الگوی ریاضی برآورد میانگین سالانه ارتفاع رواناب کل آبخیز در دامنة شمالی کوههای الوند- همدان

5,000 ریال